നീഡ്സ് കരുണയും കരുതലും

നീഡ്സ് കരുണയും കരുതലും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി Mr. Anshad M N ന് ചികിത്സാ ധനസഹായം നല്കുന്നു

 

നീഡ്സ് കരുണയും കരുതലും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി Mr. Yakoob V K യുടെ കുടുംബത്തിന് ചികിത്സാ ധനസഹായം നല്കുന്നു

 

നീഡ്സ് കരുണയും കരുതലും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി Mr. Sunny V k ക്ക് ചികിത്സാ ധനസഹായം നല്കുന്നു

 

നീഡ്സ് കരുണയും കരുതലും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി Mrs. Dilshad C S ന് ചികിത്സാ ധനസഹായം നല്കുന്നു

Share this

www.cascabels.com